Kijk ook eens op mijn blog en scrol door voor diverse kunstberichten, en een filmpje van Omroep Flevoland, als u wilt!

Kunst is het ontregelen van de werkelijkheid, de dingen uit hun functie halen, aldus beeldend kunstenaar en dichteres Monica Maat.

 

 

W e r k   en   l e v e n s l o o p

monica zegt tenminste drie levens nodig te hebben om te realiseren wat aan ideeën in haar hoofd zit. Van jongs af aan had zij meerdere ambities, zoals comediant,  musicus of balletdanseres worden. Later trok ook  het onderwijs haar aan. Daarnaast is zij altijd met de beeldende kunst bezig geweest en in 1988 besloot zij om zich definitief aan deze vorm van kunst te wijden. Zij maakt werk in verschillende disciplines waaronder geometrische werken op doek, geometrische houtpanelen, hedendaagse huisaltaren, meubelen, installaties, mathematische werken in kleurpotlood, computerkunst, grafische vormgeving, muurschilderingen en decors.

Behalve beeldend kunstenares is zij dichteres. Zie rubriek:'Over het schrijven'. Daarnaast schrijft zij liedteksten die zij op muziek zet. Ook maakt zij illustraties. In mei 2014 is er een beeldverhaal van haar en Job Degenaar verschenen bij uitgeverij Liverse onder de titel: 'Het Orakel van Parijs'. [Zie daarvoor zowel de rubrieken: Boekpresentatie als Grafiek en Poëzie op deze site]

In 2018 verscheen het boek: 'De Schoonheid van Geometrie', met een toelichting van haar hand over Geometrie en gedichten van dichter Michel Martinus. In 2022 verscheen haar boek 'De Kleur Gedicht', over geometrie en haar recente werk  met daarbij behorende gedichten van haar hand.  

Naast haar beeldend- en dichterswerk heeft Monica een Poëtisch Theaterstuk geschreven, dat uit verschillende disciplines bestaat zoals: muziek, zang , toneel, mime, voordracht, film en ballet.  Zie daarvoor de rubriek Poëtisch Theater op deze site.

Monica is bijna 6 jaar bestuurslid en webmaster geweest van het kunstenaarscollectief KUP 11 [Kunst Uit de Polder 2011] 

 

Over  de  t o e l i c h t i n g  bij  het  werk

Voor een korte toelichting bij de werken kunt u rechtstreeks de werken in de rubrieken aanklikken. Voor wie meer wil lezen, staat op deze pagina een uitgebreide toelichting, verdeeld in hoofdstukjes. De levensloop staat onderaan op deze pagina.

 

Galerie  B o s  F i n e  A r t   in  Den Haag 

Voor een rechtstreeks kort profiel en het geometrisch werk van Monica kunt u ook klikken op de site van galerie Bos Fine Art : https://bosfineart.com › view=profile

 

 

N o m i n a t i e s  

Eind 2018 en 2021 is Monica genomineerd voor respectievelijk de 5e en de 6e Internationle André Evard Preis. Naar aanleiding van de nominatie zond Omroep  Flevoland een TV opname uit  Monica Maat in de race voor Duitse kunstprijs - YouTube https://www.youtube.com › watch  Voor de nominatie in 2021 eindige Monica begin 2022 bij de eerste 10 genomineerde plaatsen van 500 inzendingen uit 47 landen. 

 

M e d i a

Voor alle LINKS naar Media en Publicaties, Video's, TV opnamen, Tijdschriften, Interviews en Gedichten is een aparte pagina gemaakt. Daarvoor kunt u klikken op: LINKS naar media en Publlicaties, Video's, TV ... - Monica Maat

 

 

W a a r n e m i n g /  G e o m e t r i s c h e  w e r k e n  o p  d o e k

Het boeit  Monica om de waarneming te manipuleren. Naast geometrische houtpanelen maakt zij ook geometrische werken op doek en papier. Deze werken hebben als basis een ornamenteel karakter en zijn geïnspireerd op de Europese Renaissance. Voorbeelden hiervan zijn de lijnstructuren in Italiaanse marmeren vloeren en de optische werkingen van fresco's, welke te vinden zijn in de abdijen in Toscane. Vaak geven haar werken een sterk optisch effect te zien en zijn ze op talrijke plaatsen in binnen- en buitenland onder de titel: 'Door-zien', 'manipuleerbaar waarnemen', geëxposeerd. Afhankelijk van het gebruik van kleuren en vormen geven de werken convergerende of divergerende effecten te zien. Als u bij de geometrische werken langere tijd naar één punt blijft kijken, zult u merken dat er wat met de waarneming gebeurt.

 

C o m p u t e r k u n s t 

Monica exposeert ook seriële computerprinten.De ontwerpen zijn gedrukt op geschuimd pvc van 1 cm dik. In tegenstelling tot het computerwerk dat men gewoonlijk ziet en waar sprake is van bewerkingen van foto's of bestaande afbeeldingen, ontwerpt Monica haar werk zelf. Veelal zijn het geometrische voorstellingen waarvan de ideeën in eerste instantie aan de tekentafel op millimeterpapier ontstaan. Later worden de ideeën met behulp van een computerprogramma uitgewerkt.

 

H u i s a l t a r e n

De huisaltaren van Monica bestaan uit altaarstukken en losstaande altaartafels. In oorsprong werden er in de jong christelijke kerk alleen losstaande houten tafels gebruikt. Later verplaatst het altaar zich naar de achterwand van de kerk en worden z.g. altaarstukken in de vorm van schilderwerken of uitslaande panelen toegevoegd om het geheel te versieren. De huisaltaren van Monica vertegenwoordigen verschillende thema's. Zo is er b.v.: 'het altaar voor de buitenwereld', het  'bloemenofferaltaar' en 'het  altaar van de engelen onder levenskader'.  Sommige altaren zijn in kruisvorm uitgewerkt. De nadruk bij dit werk ligt op het experiment de geometrische patronen op de altaren in harmonie te brengen met de meer figuratieve verbeelding en zo te combineren dat een sfeer ontstaat die tot enige sereniteit stemt, terwijl een moderne kleur-en vormgeving is toegepast. De onderstellen van de altaartafels kunnen worden los gemaakt van het tafelblad. Daardoor is het mogelijk het onderstel van de altaartafel anders op te stellen, zodat de vormgeving van de altaartafel verandert. Sommige altaarstukken zijn geinspireerd op geometrische en optische fresco's en het houtsnij-en inlegwerk, dat te vinden is in de abdijen in Toscane. Soms ook zijn sfeer en kleuren afgeleid van oude iconen en vertaald naar deze tijd. 

 

I n s t a l l a t i e s

De installaties, zoals b.v. een van het kruis afgehaalde Jezus op een voetbal geplaatst, geven een kritische noot aan het werk van Monica en stemmen tot nadenken. Haar telefoonzuil met als titel: ' contact met God ', levert op zijn minst een glimlach op.

 

G e o m e t r i s c h e  h o u t p a n e l e n  en  m e u b e l e n 

De geometrische panelen en meubelen worden meestal samen met de huisaltaren tentoongesteld. De panelen hebben als basis een ornamenteel karakter, dat is terug te vinden in de Egyptische en Islamitische kunst, later overgenomen door de Europese Renaissance, welke een eindeloze inspiratiebron voor Monica vormt. De beschilderde houtpanelen bestaan meestal uit twee delen. Het bijzondere van deze panelen is, dat het mogelijk is, de afzonderlijke delen zo met elkaar te verbinden, dat er telkens andere werken ontstaan, waarbij de geometrische panelen ook weer precies op elkaar aansluiten, maar door een andere opstelling een heel ander effect te zien geven. Soms is het mogelijk om van twee panelen acht á twaalf verschillende werken samen te stellen. De strakke meubelen, eigenlijk meer geometrische zitobjecten, vormen een harmonieus geheel in het totaal van een expositie. Er zijn o.m. poëtische meubelen gemaakt, daarbij is uitgegaan van het alfabet.

 

O v e r g e l e v e r d e   b e e l d e n

De werken worden niet expliciet vanuit een religieuze gedachte gemaakt. Wat er achter zit is dat de drie monotheïstische godsdiensten, zoals het Jodendom, Christendom en de Islam begonnen met een persoonlijke voorstelling van God. Hij zetelt op een troon, spreekt recht of voert oorlog. In alle drie de richtingen laat men op den duur dergelijke voorstellingen los. Dat betekent dat een personalistisch godsbeeld geen enkele rol meer speelt . De voorstellingen  van b.v. Jezus aan het kruis leven echter voort. Monica gaat er van uit dat al die beelden overgeleverde beelden zijn, die bewust of onbewust in ons verankerd zitten. Zijn onze visies veranderd, is ons denken veranderd, wellicht zelfstandiger, individualistischer geworden, de beelden zijn moeilijker uit te bannen. Mooi of lelijk, iedereen kent wel beelden die op de godsdienst betrekking hebben. Monica gebruikt die overgeleverde beelden, waarbij je kunt zeggen  dat ze hier en daar uit hun functie gehaald zijn, maar waarbij ze wel aan de kant van de schoonheid blijft staan.

 

 

L e v e n s l o o p

In haar jonge jeugd wilde Monica meerdere dingen worden n.l.: boerin, kunstenares, comediante, poppenkastspeelster, balletdanseres en muzikante en dat het liefst allemaal tegelijk !  Geboren in Nijmegen en opgegroeid in een vooruitstrevend gereformeerd gezin, tussen minimalistische [metalen] pastoe meubelen waar geregeld openhartig werd gesproken over de dood van de broer van haar vader, Willem Frederik Maat, die in 1944 is omgekomen in kamp Neuengamme, volgde zij ondanks haar doofheid en een chronische kwaal als gevolg van kinkhoest de Landbouwschool in Zetten, de Kunstopleiding in Nijmegen [toentertijd de Nutsschool voor Beeldende Kunsten, waar haar vader beeldhouwde en waar zij in de jaren '50 en '60  in een tijdsbestek van acht opeenvolgende jaren priveles kreeg van respectievelijk beeldhouwer, *Charles Hammes, die vele bronzen beelden en oorlogsmonumenten voor Nijmegen heeft vervaardigd, de bekende Nijmeegse graficus, teken- en schilderleraar Jan Rombout, en  Wim Hendriks pottenbakker]  en behaalde zij in Hilversum de akte hoofdkleuterleidster en de bevoegdheid voor lerares. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam volgde zij een applicatiecursus onderwijs. In Baarn werkte zij als creatief therapeute. Later, in de hoedanigheid van muziektherapeute ontwikkelde zij [ o.a.  i.s.m. wijlen Rogier van Otterlo, componist en dirigent] didactische lessen muziektherapie voor zwak begaafden en leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Als eerste in Nederland ontwikkelde zij ook examentheorie muziektherapie voor verpleegkundigen in de  Z-opleiding en nam hierin examens af. Begin jaren '80 heeft Monica een 2-jarige cursus zeefdrukken bij haar broer gevolgd. Na het behalen van zijn studie aan de Rietveldacademie was haar broer o.a. een zeefdrukbedrijf begonnen. In het zeefdrukbedrijf in Amstelveen heeft zij samen met hem vele zeefdrukken vervaardigd. Via haar broer heeft zij kennis gemaakt met Jaap Egmond, [constructivisme] en het werk van computerkunstenaar Peter Struycken, waar haar broer stage liep.  Ook het werk van wijlen Jan Schoonhoven, Jan van Duijnhoven en Gerard Caris [met vooral als motief de vijfhoek] zijn van direct belang voor haar geweest. 

Monica heeft in het kleuteronderwijs gewerkt in Naarden en Moerkapelle en als onderwijzeres op verschillende Basisscholen [waaronder MLK en Jenaplan] in o.a. Baarn en Woerden. Vanaf 1988 is Monica fulltime werkzaam als kunstenares en houdt zij zich tevens bezig met de vormgeving van affiches en boekomslagen en verzorgt zij de lay-out van o.a. gedichtenbundels. 

Daarnaast was zij 12 jaar actief in de plaatselijke politiek. Tevens zat zij in de Sociaal Culturele Raad van Woerden en in diverse besturen van o.a. organisaties voor ontwikkelingshulp, [Latijns Amerika + Afrika] Wereldwinkel, Werkgroep voor Ambonezen en heeft zij de Werkgroep voor Buitenlandse Werknemers in Woerden opgericht, waar zij zich 10 jaar voor heeft ingezet. Ook was zij de oprichtster van de eerste Informatiewinkel in Woerden. Verder is zij jarenlang actief geweest voor Amnesty International, Vluchtelingenhulp, Interkerkelijke Vredesberaad [IKV], medeorganisator van de IKV-vredesweken, Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen [wijlen Prof.Dr.J.Verkuyl, predikant] Comité Zuid-Afrika, [wijlen dominee Buskes] Anti-Apartheids Beweging, met als belangrijke criticus van de apartheid: wijlen de Zuid-Afrikaanse dominee Beyers Naudé, Israël Comité, Het Palestina Komité, Vrij Spanje, Comité Tsjecho-Slowakije[ Praagse Lente, Alexander Dubćek] en werkte zij mee aan het over de grens 'brengen' van o.a. de verboden manuscipten van wijlen Václav Havel, dissident, en later president van Tjechië. I.v.m. haar activiteiten voor de Anti-Apartheidbeweging [Outspan Aktie] en Het Palestina Komité, stond zij geregistreerd bij de toemalige Binnenlandse Veiligheidsdienst.[BVD]  Voor de ENFB [Fietsersbond] heeft zij meegewerkt aan voorstellen voor verkeerscirculatieplannen. Verder was zij actief voor diverse milieugroeperingen.

Monica is 12 jaar lid geweest van de Dichtersgroep Woerden. Op het gebied van de poëzie werd zij in 1993 genomineerd voor de Nationale Debuutprijs, met medewerking van het [toenmalige] ministerie van WVC, uitgeverij In de Knipscheer en Stichting Lift.  Zij behaalde de vierde plaats. Haar gedichten zijn in diverse bundels, literaire bladen en krantenartikelen gepubliceerd. Vanaf 2009 tot en met 2013 was zij aangesloten bij de Dijkdichters in Lelystad, onder leiding van de voormalig stadsdichter van Lelystad en initiator van de jaarlijkse Nationale Stadsdichtersdag. Op het gebied van de beeldende kunst zijn over haar werk tientallen persartikelen in diverse dagbladen, lokale kranten, weekbladen en [vak] tijdschriften verschenenen. Van de gemeente Kortrijk [België]ontving zij 'Het Guldenspoor' n.a.v. een overzichtsexpositie. In Toscane heeft zij op diverse plaatsen, waaronder Volterra en San Gimignano, geëxposeerd.Voor meer informatie over exposities zie de rubriek:  https://monicamaat.nl › 13070093_Toelichting+Expo's+  Sinds 2009 werkt Monica vanuit haar atelier in Lelystad en neemt zij o.a. deel aan diverse culturele activiteiten aldaar. Sinds 2009 heeft zij ook een samenwerkingsverband met Michel Martinus, stadsdichter van Harderwijk. Deze samenwerking betreft een aantal  projecten, betreffende computerart, grote dichtpanelen en computermuziek.

BEELDVERHAAL Het Orakel van Parijs

Het Orakel van Parijs 2012-2014. Vanaf 2012 werkte zij samen met dichter en schrijver Job Degenaar aan een beeldverhaal, getiteld: 'Het Orakel van Parijs', dat in mei 2014 is uitgegeven door uitgeverij Liverse in Dordrecht. Het initiatief voor deze uitgave ging uit van Monica. Daarbij is de omgekeerde weg bewandeld: de illustraties gingen vooraf aan de tekst van de auteur. Een fotoreportage is aan te klikken onder de Rubriek: Boekpresentatie, op deze site. 

POËTISCH THEATERSTUK ZONDVLOED IN NEW YORK

Zondvloed in New York 2014-2015. In 2014 heeft Monica een Poëtisch Theaterstuk geschreven onder de titel: 'Zondvloed in New York', met vele disciplines, zoals muziek, zang, toneel, mime, voordracht , film en ballet.  De muziek  en tekst voor de liederen bij dit stuk heeft Monica ook zelf geschreven. Tot juni 2015 is het stuk met een door haar geformeerd theatergezelschap gerepeteerd voor een voorstelling in het Agoratheater in Lelystad en het kleinkunsttheater Posa. Meer info kunt u vinden onder de Rubriek:  CV Eerdere Expo's  en een fotoreportage is aan te klikken onder de Rubiek: Zondvloed in New York 1, 2, en 3 , op deze site. 

NATIONALE VIERING 100 JAAR DE STIJL 1917-2017

In 2016 en 2017  heeft Monica diverse exposities gehouden waaronder een tentoonstelling bij Galerie Bos Fine Art in Utrecht met uitsluitend geometrisch werken en in 2017 in het kader van de nationale viering van het bestaan van 100 jaar kunststroming De Stijl  met nationale en internationale kunstenaars in Utrecht, Heusden en Den Helder. [zie rubriek: cv eerdere expo's] 

KUNSTFILM en  KUNSTBOEK  en  EXPO in STADSMUSEUM HARDERWIJK

In 2017 en 2018 is Monica bezig geweest met de voorbereidingen van een expositie in het Stadsmuseum Harderwijk, waar tevens haar Kunstboek en Kunstfilm: 'De Schoonheid van Geometrie", over en met geomtrie werd gepresenteerd. Op haar verzoek heeft dichter Michel Martinus gedichten bij de geometrische afbeeldingen geschreven.  In 2018 is het kunstboek  uitgegeven bij uitgeverij Boekscout.  [zie rubriek: cv eerdere  expo's en bij: Monica Maat - STADSMUSEUM HARDERWIJK Reportage ...Het eerste exemplaar van het kunstboek is op 8 juli 2018 door Corien van der Meulen, directeur van het Museum, in ontvangst genomen.

KUNSTFILM: Een film in opdracht van Monica, over en met geometrie, waarvoor zij grafische elementen aanleverde bij studio VOLANS, die er vervolgens een artistieke geometrische animatie van maakte. De kunstfilm is op 8 juli 2018  in het Stadsmuseum in première gegaan en werd doorlopend in een aparte zaal in het Museum vertoond.

NOMINATIES eind 2018 en 2021 Genomineerd voor respectievelijk de 5e en 6e Internationalen Andre Evard Preis. Prijs voor Concrete kunst. Tentoonstellingen in Kunsthalle Messmer, in Riegel  in 2018 en 2021. In 2021 geeindigd bij de eerste 10 genomineerde plaatsen.  

 

Noot: *Charles Hammes was de zoon van Chris Hammes, beiden waren aangeloten bij de "Plasmolen Schilderskolonie" . Voor meer info over de "Plasmolen Schilderskolonie" kunt u klikken op:   http://www.schilderijen-site.nl/encyclopedie/plasmolen-schilderskolonie/.

 

Onderstaand: informatie via persbericht:met o.a. vermelding van inspiratiebronnen

 

 

Expositie: De schoonheid van geometrie en muziek

Lelystad. In aansluiting op haar onlangs gehouden expositie in Amsterdam aan de Van Baerlestraat onder het motto: "De Schoonheid van Geometrie" wordt het  werk van Monica Maat binnenkort  tentoongesteld in Kunsthuis Calliope in Lelystad. Monica wil met haar werk voor deze expositie vooral de schoonheid van compositie en kleur in de geometrie laten zien. Haar werk heeft als basis een ornamentaal karakter dat is terug te vinden in de Egyptische of Islamitische kunst, later overgenomen door de Europese Renaissance. Voorbeelden hiervan zijn de lijnstructuren in marmeren vloeren en de optische werkingen van fresco's die zij fotografeert op haar reizen naar Toscane. Vervolgens maakt zij daar eigen hedendaagse interpretaties op. Het werk geeft dikwijls een optisch effect te zien. Dat is een  belangrijk aspect in het werk van Monica want zij wil met haar werk de waarneming manipuleren. Zij meet en tekent haar ontwerpen eerst uit op millimeterpapier. Daarna bewerkt zij het basisontwerp soms met behulp van de  computer verder uit. Met een strakke en precieze schildering op doek verenigd met een afgewogen kleurgebruik brengt zij haar werk in harmonie. Andere studiebronnen zijn: Gerard Caris, Jaap Egmond, Jan van Schoonhoven, Jan van Duijnhoven, Peter Struycken. Geometrie omzetten in beeld kan naar de mening van Monica dan ook van een "onmetelijke" schoonheid zijn. Speciaal voor deze gelegenheid  is een muzikale compositie bij het werk van Monica gemaakt door componist en muzikant Martin Weber die hij tijdens de opening voor het eerst ten gehore zal brengen.

Galeriehouder Sjoerd van der Veen houdt een inleiding over "De schoonheid van geometrie". Op verzoek van Monica opent Meta Jacobs, wethouder in Lelystad, de  expositie. Ankie Caspers zal de opening omlijsten met haar zang.

Al met al belooft het een bijzondere en kleurrijke gebeurtenis te worden.

De opening is op  zondagmiddag 6 mei om 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom.  De expositie "De schoonheid van Geometrie" is te bezichtigen van 6 mei t/m 26 mei. Kunsthuis Calliope, Kofschip12, Lelystad. Open:di. wo. do. vrijd. van 14.00 tot 17.00 uur.